O SPOLEČNOSTI

Historie a současnost

Společnost Strojírny a opravny Milenov byla založena 23. 9. 1993 třemi právnickými osobami: KUNST, spol. s r. o., Ekoprogres, a. s. a Zemědělské družstvo Drahotuše. První dvě společnosti výrobně realizovaly své podnikatelské záměry v oblasti ekologie. Zemědělské Družstvo Drahotuše využívalo prostory zejména pro opravy a údržbu svých zemědělských a lesnických strojů. Společnost vyráběla jednoduché komponenty pro ČOV a zaměstnávala 8 pracovníků. Od roku 1994 docházelo k postupnému navyšování objemu výroby a počtu zaměstnaných pracovníků.

V roce 2006 se jediným vlastníkem společnosti Strojírny a opravny Milenov stala společnost KUNST, spol. s r. o. - dodavatel vodohospodářských investičních celků čistíren odpadních vod, úpraven vod a čerpacích stanic. V současnosti je vedení společnosti Strojírny a opravny Milenov úzce provázáno s vedením mateřské firmy tak, aby byla zajištěna další expanze společnosti se zaměřením zejména na použití moderních výrobních technologií a zvýšení kvality produkovaných výrobků.

Certifikace

V současné době je společnost, resp. její zaměstnanci certifikováni v oblasti:

Společnost nyní dokončuje přípravu dokumentace pro zavedení systému managementu kvality dle ISO 9001:2008. Cílem certifikace společnosti dle ISO 9001:2008 je posílení pozice na trhu, zvýšení spokojenosti zákazníků, zvýšení kvality výrobků, zvýšení konkurenceschopnosti, snížení množství reklamací a neshod, zvýšení spokojenosti zaměstnanců, zlepšení image společnosti, poskytování vysoké kvality služeb a potenciální vstup na nové trhy - posílení exportu.

Základní údaje

údaje platné k 1. 1. 2014

Petr Bobák – Web & Graphic Designer © 2012 – Strojírny a opravny Milenov, spol. s r. o.